PALMİYE BİSKÜVİ ÇİKOLATA KEK GOFRET GIDA SAN. TİC. A.Ş.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

18/05/2020

 

 

İÇİNDEKİLER

AMAÇ                                                                                                                                          4

KAPSAM                                                                                                                                     4

TANIM VE KISALTMALAR                                                                                                        5

ROL VE SORUMLULUKLAR                                                                                                    6

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                                    6

Aydınlatma yükümlülüğümüz                                                                                                  7

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz                                                                           7

KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI                                                                             7

Kişisel Veriler                                                                                                                            7

Özel Nitelikli Kişisel Veriler                                                                                                      7

Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler                                                                                           8

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ                                                                                           10

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz                                                                                          10

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme                                                                   10

Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama                        10

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme                                                                                10

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması                            10

Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süreler boyunca saklanması                                                                                                               11

Kişisel veri işleme amaçlarımız                                                                                             11

Kişisel veri toplama yöntemlerimiz                                                                                       11

Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz                                                11

Özel nitelikli kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz                          11

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi                                                12

Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi                                                         12

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller                                           12

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi                                                                                14

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi     14

Kablosuz ağa erişim kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi                          14

İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi               14

Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi                             15

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI                                                                                     15

Kişisel verilerin yurt içine aktarımı                                                                                       15

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı                                                                                     15

Palmiye Bisküvi tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler                             16

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI                                                                                      18

Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması                                                                                                                               18

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ  18

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ                                                                                           19

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz                                                      19

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için aldığımız teknik ve idari tedbirler 19

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler                              20                             

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI                                                                                                        20

Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması                                                                        21

Başvurunun değerlendirilmesi                                                                                              22

Başvurunun cevaplandırılma süresi                                                                                     22

Başvuruyu reddetme hakkımız                                                                                              22

Başvurunun değerlendirilme usulü                                                                                      23

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı                                                                 23

POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI                                                               23

GÜNCELLEME SIKLIĞI                                                                                                           23

YÜRÜRLÜK                                                                                                                              23

 

 

 

 

 

 

 

 1. AMAÇ

Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gofret Gıda San. Tic. A.Ş. (“Palmiye Bisküvi” veya “Şirket”) olarak; çalışan adayı, çalışan, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, potansiyel tedarikçi çalışanı, potansiyel tedarikçi yetkilisi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, ürün veya hizmet alan kişi tedarikçisi, hissedar/ortak, yönetim kurulu üyesi ve ziyaretçilere ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu[1] (“KVKK” ya da “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

 

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

 

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde, ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almakta ve aldığımız tedbirleri güncel tutmaktayız.

 

İşbu Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gofret Gıda San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), faaliyetlerimiz sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine (örneğin saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

 1. KAPSAM

Palmiye Bisküvi tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; çalışan adayı, çalışan, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, potansiyel tedarikçi çalışanı, potansiyel tedarikçi yetkilisi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, ürün veya hizmet alan kişi tedarikçisi, hissedar/ortak, yönetim kurulu üyesi ve ziyaretçilere ait tüm kişisel verilere işbu Politika uygulanmaktadır.

Politikamız, Palmiye Bisküvi bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 1. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu Politika kapsamında;

 1. Palmiye Bisküvi veya Şirket: Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gofret Gıda San. Tic. A.Ş.’yi,
 2. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,
 3. Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
 4. Çalışan: Palmiye Bisküvi personelini,
 5. Çalışan adayı: Palmiye Bisküvi’ye iş başvurusunda bulunmuş olan kişileri,
 6. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,
 7. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 8. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
 9. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 10. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 11. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
 12. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
 13. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
 14. KVKK ya da Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve
 15. Politika: Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gofret Gıda San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı

ifade eder.

 

 1. ROL VE SORUMLULUKLAR
 1.  

[….], işbu Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

 1. [.... Birimi]
  İşbu Politika, [….] tarafından onaylanmış olup, [….] Politika’nın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır. [….], sorumlu oldukları faaliyetlerde, görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması, Politika’ya aykırı hususların tespiti amacıyla konuların incelenmesi ve [....]’na bildirilmesinden sorumludur.
 2. [.... Birimi]
  İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden [….] sorumludur. [….] bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması [....]’nin sorumluluğundadır.
 3. [... Birimi]
  Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması [....]’nin sorumluluğundadır.
 4. [... Birimi]
  [….] bu Politika çerçevesinde, Şirket’in kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması [….]’nin sorumluluğundadır.
 1. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

 

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Ticari unvanımıza ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • KVKK’dan doğan hakları

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Aydınlatma yükümlülüğümüzü, internet sitemiz üzerinden veya fiziki yerleşkemizde yer alan panolar ya da ilgili kişi gruplarına ait basılı veya elektronik bilgilendirme metinleri aracılığıyla yerine getirmekteyiz.

    5.2.  Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 11. bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

      6.1. Kişisel Veriler

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

İşbu Politika doğrudan bir kişiyi ifade eden kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi bilgilere uygulandığı gibi dolaylı şekilde ilgili kişinin tespit edilebildiği bilgilere de uygulanır.

 

      6.2.  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler de bu Politika hükümlerine tabidir.

 

 

 

     6.3.  Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

Ticari faaliyetlerimiz ile istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan kişi kategorilerine ilişkin kişisel verileri işlemekteyiz:

 

Çalışan Adayı

Palmiye Bisküvi’ye çeşitli yollarla iş başvurusunda bulunmuş, İşkur veya özel istihdam büroları aracılığıyla özgeçmiş bilgileri iletilmiş olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne http://www.palmiyefood.com.tr/download/2-calisan-Adayi-Aydinlatma-Metni.docx adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalışan

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanların erişebileceği şekilde http://www.palmiyefood.com.tr/download/3-calisan-Aydinlatma-Metni.docx yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Stajyer

Palmiye Bisküvi’nin geçmiş dönemde staj ilişkisi kurduğu eski stajyerlerini ifade etmektedir.

Tedarikçi Çalışanı

Palmiye Bisküvi‘nin ticari faaliyetleri kapsamında  akdedilen sözleşmelere bağlı olarak mal veya hizmet sunan tarafların çalışanı olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Tedarikçi Çalışan’ı Aydınlatma Metni’ne http://www.palmiyefood.com.tr/download/ 6-Tedarikci-calisani-Aydinlatma-Metni.docx  adresinden ulaşabilirsiniz.

Tedarikçi Yetkilisi

Palmiye Bisküvi‘nin ticari faaliyetleri kapsamında akdedilen sözleşmelere bağlı olarak mal veya hizmet sunan tarafların yetkili kişisi olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni’ne http://www.palmiyefood.com.tr/download/7-Tedarikci-Yetkilisi-Aydinlatma-Metni.docx adresinden ulaşabilirsiniz.

Potansiyel Tedarikçi Çalışanı

Palmiye Bisküvi‘nin ticari faaliyetleri kapsamında henüz mal veya hizmet satın almadığı ancak satın alma ihtimali olan hizmet sunan tarafların çalışanı olan gerçek kişileri  ifade etmektedir. Potansiyel Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni’ne  http://www.palmiyefood.com.tr/download/ 4-Potansiyel-Tedarikci-calisani-Aydinlatma-Metni.docx  ulaşabilirsiniz.

Potansiyel Tedarikçi Yetkilisi

Palmiye Bisküvi‘nin ticari faaliyetleri kapsamında henüz mal veya hizmet satın almadığı ancak satın alma ihtimali olan hizmet sunan tarafların yetkilisi olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Potansiyel Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni’ne    http://www.palmiyefood.com.tr/download/5-Potansiyel-Tedarikci-Yetkilisi-Aydinlatma-Metni.docx  ulaşabilirsiniz.

     Potansiyel Müşteri

Palmiye Bisküvi’den henüz ürün veya hizmet satın almamış ancak ürün veya hizmet satın alma ihtimali olan; doğrudan kişisel verileri elde edilen gerçek kişileri ifade etmektedir. Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni’ne http://www.palmiyefood.com.tr/download/8-Potansiyel-Musteri-Aydinlatma-Metni.docx  adresinden ulaşabilirsiniz.

Müşteri

Palmiye Bisküvi’nin yürüttüğü iş faaliyetleri kapsamında ürün veya hizmet satın alan; doğrudan kişisel verileri elde edilen gerçek kişileri ifade etmektedir. Müşteri Aydınlatma metni ne   http://www.palmiyefood.com.tr/download/9-Musteri-Aydinlatma-Metni.docx adresinden ulaşabilirsiniz.

Müşteri Tedarikçisi

Müşterilerimizin ticari faaliyetleri kapsamında akdettikleri sözleşmelere bağlı olarak onlara mal veya hizmet sunan gerçek kişileri ifade etmektedir. Müşteri Tedarikçisi Aydınlatma Metni’ne http://www.palmiyefood.com.tr/download/10-Musteri-Tedarikcisi-Aydinlatma-Metni.docx adresinden ulaşabilirsiniz.

Hissedar/Ortak

Palmiye Bisküvi’de hisse sahibi olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Hissedar/Ortak’lara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece Hissedar/Ortak’ların erişebileceği şekilde http://www.palmiyefood.com.tr/download/11-Hissedar_Ortak-Aydinlatma-Metni.docx yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Palmiye Bisküvi’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan gerçek kişileri ifade etmektedir.  Yönetim kurulu üyesine ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece yönetim kurulu üyesinin erişebileceği şekilde http://www.palmiyefood.com.tr/download/12-Yonetim-Kurulu-uyesi-aydinlatma-Metni.docx yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Ziyaretçi

Palmiye Bisküvi’ye ait fiziksel mekanlara çeşitli amaçlarla giren gerçek kişileri  ifade etmektedir. Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ne http://www.palmiyefood.com.tr/download/13-Ziyaretci-Aydinlatma-Metni.docx adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

      7.1.  Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

 

  7.1.1.  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek işlemekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken mümkünse verinin sizden elde edilmesi anında kısaca işleme amacını açıklıyor ve işlem ile ilgili ayrıntılı bilgilere ilgili kişinin erişiminizi sağlıyoruz.

 

7.1.2.  Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Ancak verilerin önemli bir kısmı İlgili Kişilerin beyanı esas alınarak işlendiği için bu beyanları en doğru şekilde yansıtmakta ve İlgili Kişilere verilerini güncellemesi ve var ise hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

 

7.1.3.  Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Palmiye Bisküvi olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak ve hayatın olağan akışının gerektirdiği çerçevede sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

 

7.1.4.  Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri belirlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

 

7.1.5.  Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süreler boyunca saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

 

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

7.2.  Kişisel veri işleme amaçlarımız

Palmiye Bisküvi olarak kişisel verileri işleme amaçlarımız işlediğimiz her veri kategorisi için kişi kategorileri özelinde hazırlanan Aydınlatma Metinleri’nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Söz konusu aydınlatma metinlerinde sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Palmiye Bisküvi tarafından açık rızanız alınmaktadır.

7.3. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz

Kişisel veriler; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılım sırasında, elektronik formlar, CCTV kayıtları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, İşkur ve özel istihdam büroları, şirketimize çalışan adayları tarafından iletilen özgeçmişler, işyerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, sözleşmeler, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, diğer basılı formlar, sosyal medya hesapları aracılığıyla toplanmaktadır.

7.4. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz

Kişisel veriler, Palmiye Bisküvi ve Palmiye Bisküvi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda veri kategorilerine özgü olarak belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülme,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

7.5. Özel nitelikli kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz

Sağlık bilgileri, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanılarak Palmiye Bisküvi tarafından işlenmektedir. Bununla birlikte, sağlık bilgilerinin Kanun’un 6. maddesinde belirtilen amaçlardan farklı bir amaçla işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, söz konusu bilgiler İlgili Kişi’nin açık rızası alınarak işlenmektedir.

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kişisel veriler yukarıda ilgili kategori altında belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kanunlarda öngörülen durumlar haricinde özel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca İlgili Kişi’nin açık rızası alınarak işlenmektedir.

7.6. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

 7.6.1. Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi

Mevzuat gereği, kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, KVKK’da “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir. Söz konusu bilgilendirmeler aydınlatma metinlerimiz aracılığıyla yapılmaktadır.

 

  7.6.2. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller

Aşağıda sayılan hallerde kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İlgili Kişi’nin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir (Örneğin, çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması).

 • Fiilî imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür (Örneğin, müşteriye siparişin ulaştırılabilmesi için müşteri şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi).

 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel veriler, İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, resmi kurum ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması).

 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanması).

 • Meşru menfaatler kapsamında veri işlemenin zorunlu olması

İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Palmiye Bisküvi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, tesis güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla CCTV ekipmanlarıyla izlenmesi).

 

7.6.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.
 
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

7.7. İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

www.palmiyefood.com.tr adresli internet sitemiz üzerinden çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizi toplamaktayız.

Çerezleri, internet sitemizin işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmek ve kolaylaştırmak, internet sitemizin çeşitli özelliklerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanmaktayız.

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz herhangi bir şekilde toplanmamaktadır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için ilgili sitemizde yayınlanmakta olan Çerez Politikası’nı  inceleyebilirsiniz.

7.8. Kablosuz ağa erişim kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Şirket içinde kablosuz internet hizmeti verilmekte olup söz konusu hizmet kapsamındaki ilgili mevzuat gereği Palmiye Bisküvi, “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı[2] olarak tanımlanmakta olup internet erişimine ait kayıtlar saklanmaktadır.

7.9. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Palmiye Bisküvi bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

 • Çalışan Adayı/Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

amaçlarıyla işlenmekte olup, aşağıdaki araç ve yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Fiziki ortamda temin edilen başvuru formu,
 • Çalışan adaylarının Palmiye Bisküvi’ye elektronik posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları özgeçmişler,
 • İşkur ve özel istihdam büroları,
 • Elektronik formlar,
 • Diğer basılı formlar.

Çalışan adaylarımız kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

7.10. Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Palmiye Bisküvi olarak olarak tesislerimizde bulunan kişilerin kamera görüntülerini CCTV (kapalı devre kamera kayıt sistemleri) vasıtasıyla temin etmekte ve bu kayıtları işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamakta ve veri saklama ve imha politika ve prosedürlerimize uygun olarak silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Palmiye Bisküvi olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.

8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Bununla birlikte, işbu Politika’da yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı varlığı ve yurt dışına aktarım yapılacak olan üçüncü kişinin:

 1. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olması,
 2. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olmaması halinde ise, Palmiye Bisküvi ve güvenli olmayan ülkedeki veri sorumlusunun, yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun ilgili yurt dışı aktarımına izninin bulunması,

hallerinde kişisel veriler açık rızaya bağlı olmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

Palmiye Bisküvi olarak, yürüttüğümüz ticari faaliyetlerimizin yurt dışı hizmetleri kapsaması nedeniyle verinizin işlendiği süreç yurt dışı ile bağlantılı ise faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, ilgili kişiler ve süreçler ile sınırlı veriler Kanun’daki kurallara uygun olarak yurt dışında bulunan tedarikçiler, müşteriler ve ilgili ülkedeki mevzuat zorunluluklarının bulunması halinde yabancı kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı ile ilgili detaylı bilgilendirme kişi grupları özelinde hazırlanan aydınlatma metinlerinde ve genel aydınlatma metninde yer almaktadır.

8.3.  Palmiye Bisküvi tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen alıcı/alıcı gruplarına aktarılabilir:

 1. Tedarikçiler
 2. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 3. Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 4. Müşteriler

Alıcı Grupları

Açıklama

Aktarım Amacı

Tedarikçiler

Palmiye Bisküvi’nin ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Palmiye Bisküvi’ye hizmet veya ürün sunan tarafları ifade eder.

Tedarikçiden temin edilecek ürün veya hizmetin Palmiye Bisküvi’ye sağlanabilmesi adına, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Palmiye Bisküvi’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 

Palmiye Bisküvi’nin ticari faaliyetleri kapsamında sözleşme ilişkisi kurması muhtemel olan veya tedarik etmiş olduğu mal/hizmetlere ilişkin ödeme ve diğer finansal işlemlerini gerçekleştirmede aracı olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini ifade etmektedir.

Palmiye Bisküvi’nin yürüttüğü ticari faaliyetleri kapsamında, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Müşteriler

 

Palmiye Bisküvi’nin yürüttüğü iş faaliyetleri kapsamında ürün veya hizmet satın alan kişileri ifade etmektedir.

Palmiye Bisküvi’nin yürüttüğü iş faaliyetleri kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

9.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen Süre veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel veriler;

 • İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
 • İlgili Kişi’nin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında yapılır.

 

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere en az 3 yıl boyunca saklanır.

Palmiye Bisküvi, aksi KVK Kurulu tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili Kişi’nin talebi halinde ise uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

11.1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Palmiye Bisküvi olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

11.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek için aldığımız;

11.2.1. Teknik Tedbirler

 • Ağ ve uygulama güvenliği sağlanmakta,
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmakta,
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamında güvenlik önlemleri alınmakta,
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmakta,
 • Güvenlik duvarları kullanılmakta,
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmakta,
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmakta,
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmakta ve
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

11.2.2. İdari Tedbirler

 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmakta,
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmakta,
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmakta ve uygulanmakta,
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmakta,
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmakta,
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermekte,
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri kullanılmakta,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmakta,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın,sel vb) karşı güvenliği sağlanmakta,
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmakta,
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmekte ve
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının farkındalığı sağlanmaktadır.

11.3. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında İlgili Kişi’yi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

İlgili Kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

12.1 Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla;

 • Islak imzalı dilekçeniz ve kimlik fotokopisi ile Organize Sanayi Bölgesi, 18. Cadde No 15 Merkez/Karaman adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gofret Gıda San. Tic. A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp **Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.** adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle **Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.** kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gofret Gıda San. Tic. A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Aksi takdirde, yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca veri sorumlusu olarak, üçüncü kişilerin İlgili Kişi başvurusu yaparak kişisel verilere yetkisiz erişimini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla; başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi, ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin (Nüfus cüzdanının sureti vb.) eklenmesi gerekmektedir. 

12.2 Başvurunun değerlendirilmesi

12.2.1 Başvurunun cevaplandırılma süresi

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Palmiye Bisküvi’ye bu taleplere ilişkin olarak yapılacak başvuruların iletilmesi gerekmektedir. Talebiniz Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

12.2.2 Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin, İlgili Kişi’nin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • İlgili Kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve
 • Başvuru usulüne uyulmaması.

 

12.3 Başvurunun değerlendirilme usulü

İşbu Politika’nın 12.2.1. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların “Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması” başlıklı 12.1 maddesinde belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

12.4 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 1. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

Islak imzalı nüshalar İnsan Kaynakların’ da ve kontrollü kopyalar Arşiv departmanında saklanır ve gerektiğinde Bölüm Yöneticisi’ nin yazılı onayı ile ilgili personel tarafından imha edilir.

 1. GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Politika herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç görülmesi halinde güncellenir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, 30/09/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

[1] http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170411-3.htm

 

Hyperlink/URL verilmesi rica olunur.

 

Hyperlink/URL verilmesi rica olunur.

????

**Joomla Hata Ayıklama Konsolu**

**Dil dosyalarında hatalar ayrıştırıldı.**

**Yüklenen Dil Dosyaları**

**Çevrilmemiş dil dizgisi**